Statut

STATUT FUNDACJI

„Gorzów dla seniorów”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Fundacja pod nazwą „Gorzów dla seniorów” zwana dalej Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Małgorzaty Bachalskiej mieszczącej się przy ul. Dzieci Wrzesińskich 1 w Gorzowie Wlkp.

 • 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

 • 3

Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego.

 • 4

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

 • 5

Główną Siedzibą Fundacji jest miasto Gorzów Wlkp.

 • 6

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może również działać poza jej granicami.

 • 7

Fundacja może tworzyć  oddziały terenowe, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, łączyć się
z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.

 • 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 • 9

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

 • 10
 1. Celem Fundacji jest:
 • Wsparcie realizacji programu „Zdrowy Gorzów” w latach 2016-2020
 • Promocja i organizacja aktywności obywatelskiej w środowiskach lokalnych, w szczególności na terenach wiejskich.
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Wspieranie ekonomii społecznej głównie na terenach wiejskich;
 • Działania profilaktyczno-edukacyjne związane z narastającym problemem uzależnienia wśród dzieci i młodzieży
 • Integracja, rozwoju i budowanie silnego lobby III sektora na terenach wiejskich w województwie lubuskim i w całym kraju;
 • Wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju rynku pracy, zmniejszania liczby

bezrobotnych oraz usuwania negatywnych skutków bezrobocia na terenach wiejskich;

 • Działania na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych w tym osób starszych oraz osób niepełnosprawnych;
 • Działania na rzecz rozwoju polityki senioralnej
 • Promowanie i wspieranie dziennikarstwa obywatelskiego oraz wolnych i niezależnych mediów.
 • Popularyzacja kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
 • Współpraca z ośrodkami działającymi na wsiach, podnoszenie poziomu cywilizacyjnego wsi przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
 • Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego,
 • Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i ochrony praw człowieka w krajach postkomunistycznych Europy Środkowej i Wschodniej
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego w Polsce
 • Dobroczynność.
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

 1. Dla osiągnięcia swego celu fundacja podejmuje wszelkie dostępne i zgodne z prawem działania.
  W szczególności w zakresie swoich możliwości Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w postaci:
 • Działalność wydawnicza, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie książek, gazet, folderów, broszur, czasopism, form filmowych i dźwiękowych, oraz rękodzieł – realizowane w ramach działalności pożytku publicznego.
 • Działalność w Internecie, w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie stron WWW, portali, wortali, forów i list dyskusyjnych.
 • Wspieranie, tworzenie i wydawanie materiałów promocyjno-edukacyjnych projektów realizowanych przez podmioty III sektora w środowiskach lokalnych
 • Organizacja festiwali, wystaw, sesji naukowych, seminariów, imprez i akcji promocyjnych oraz spotkań.
 • Prowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz szkoleń.
 • Działalność artystyczna, projektowa, organizacyjna, informacyjna, edukacyjna, badawcza w zakresie określonym w celach działalności.
 • Tworzenie programów TV w zakresie określonym w celach działalności.
 • Prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych, konferencyjnych, debat.
 • Organizacja platform wymiany doświadczeń, poszukiwania partnerstw.
 • Promocja alternatywnych metod edukacyjnych, aktywizujących, twórczych.
 • Współpraca, w tym techniczna, szkoleniowa, informacyjna, finansowa i rzeczowa, z organami władzy państwowej i lokalnej, organizacjami państwowymi i społecznymi, których działania zbieżne są z celami fundacji lub członkostwo w takich podmiotach.
 • Wspomaganie technicznie, szkoleniowe, informacyjnie lub finansowe organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzące działalność pożytku publicznego
 • Inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji.
 • Wymiana międzynarodowa, nawiązywanie kontaktów i wspólne działania, z osobami oraz z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami kulturalnymi, oświatowymi, ekologicznymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

 

 1. Dla osiągnięcia swego celu fundacja podejmuje wszelkie dostępne i zgodne z prawem działania. W szczególności w zakresie swoich możliwości fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w postaci:
 • Działalność wydawnicza, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie książek, gazet, folderów, broszur, czasopism, form filmowych i dźwiękowych, oraz rękodzieł – realizowane w ramach działalności pożytku publicznego.
 • Wspieranie, tworzenie i wydawanie materiałów promocyjno-edukacyjnych projektów realizowanych przez podmioty III sektora w środowiskach lokalnych
 • Prowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz szkoleń.
 • Tworzenie programów TV w zakresie określonym w celach działalności.
 • Profesjonalne usługi specjalistów z dziedziny aktywizacji społecznej.
 • Najem sprzętu do realizacji akcji planetowych, happeningów, wystaw itp.

 

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi
  i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

 • 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora Fundacji wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

 • 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 13

Dochody Fundacji pochodzą z:

 

 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 • krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych;
 • subwencji i dotacji od instytucji państwowych i osób prawnych;
 • środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, cegiełek, loterii, aukcji, imprez publicznych oraz odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

 • 14

Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach zagranicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.

 • 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – i to jedynie wtedy, gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan czysty spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 • 16

Zabrania się:

 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
 2. b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

 • 17

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

 • 18

Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem liczy od 2 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony. Członkowie tego organu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • 19

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 • 20

Decyzję o wysokości wynagrodzenia Zarządu podejmuje Rada Fundacji. W wypadku, gdy wynagrodzenie dotyczy Fundatora za pracę na rzecz Fundacji nie może ona przekraczać wynagrodzenia członków Zarządu

 • 21

Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane wyłącznie
z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora

 • 22

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, rezygnację Członka bądź śmierci.

 • 23

Fundator może stać się członkiem Zarządu i w wypadku woli pozostałych jego członków piastować w nim funkcję by w ten sposób wspierać rozwój Fundacji

 • 24

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.

 • 25

Do Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora.

 • 26

Zarząd może wyznaczonej osobie udzielić pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji na zewnątrz i podejmowania wszelakich decyzji w jego imieniu.

 • 27

Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 • 28

Do ważnego podjęcia uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządy, w tym prezesa lub Wiceprezesa.

 • 29

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.

 • 30

Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków Zarządu lub Fundatora.

 • 31

Reprezentować Fundację na zewnątrz, składać oświadczenia woli w jej imieniu, zawierać umowy, składać inne oświadczenia woli w szczególności w sprawach majątkowych  może dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jednoosobowo Prezes fundacji lub jednoosobowo osoba wskazana w § 26.

 • 32

Do zakresu działań Zarządu należy:

 

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji
 • podejmowanie decyzji dotyczących przyjmowania działania subwencji, darowizn, spadków
  i zapisów,
 • tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz ustalanie wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych
  w działalności statutowej Fundacji oraz w działalności gospodarczej,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych
  i przedstawianie ich Fundatorowi,
 • występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia z inną fundacją lub likwidacją fundacji,
 • podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

 

 • 33

Rada Fundacji jest organem opiniotwórczym, doradczym i nadzorczym odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie mogą również być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • 34

W skład Rady Fundacji, zwanej dalej Radą wchodzi od 2 do 5 osób. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.

 • 35

Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych podczas pracy, jako Członek Rady.

 • 36

Kadencja członka Rady trwa dwa lata. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci, złożenia rezygnacji, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych oraz odwołania. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia innych niż wskazane powyżej okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego Członka Rady.

 • 37

Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i popularyzowania jej celów.

 • 38

Wszyscy członkowie Rady mają równe prawa i obowiązki.

 • 39

Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub Fundatora, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 • 40

Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu i terminie oraz porządku obrad.

 • 41

W posiedzeniach Rady może uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji i Fundator.

 • 42

Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący wybierany jest przez członków Rady zwykłą większością głosów na pierwszym zebraniu nowej kadencji.

 • 43

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos Przewodniczącego, z tym, że dla prawomocności wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady lub jego zastępcy.

 • 44

Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.

 • 45

W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

 • 46

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji do Zarządu lub Fundatora.
2. Opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów opracowanych przez Zarząd Fundacji,
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4. Opiniowania i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
5. Podejmowanie inicjatyw w celu gromadzenia środków na cele Fundacji,
6. Opiniowanie i zatwierdzanie wszelakich zmian wprowadzanych do statutu, ,

7.Występowanie do Zarządu i Fundatora z wnioskiem o przyznawanie odznak, medali honorowych i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla Fundacji.

8. Odwołanie Członków Zarządu po akceptacji tej decyzji przez Fundatora i podejmowanie decyzji o wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu za ich pracę.

 

Rozdział V

Zmiana Statutu i celu Fundacji

 

 • 47

Fundator może zmienić cel Fundacji lub jej Statut, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Zarządu i Rady Fundacji.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

 • 48

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Zarządu i Rady Fundacji.

 • 49

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji wskazanych przez Fundatora w celu kontynuowania realizacji działań prospołecznych.

 • 50

Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.

 • 51

Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 • 52

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

 Pobierz: Statut Fundacji „Gorzów dla seniorów”